Algemene-Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier de Gouden Vis die tot stand zijn gekomen met de koper. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Atelier de Gouden Vis. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de koper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Atelier de Gouden Vis dit duidelijk vermelden.
2.2 Atelier de Gouden Vis zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Atelier de Gouden Vis niet.
2.3 Atelier de Gouden Vis zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Atelier de Gouden Vis is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Atelier de Gouden Vis de bestelling heeft bevestigd.
2.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier de Gouden vis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3. Herroepingsrecht (zie retourbeleid)
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Atelier de Gouden Vis vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De koper dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Gepersonaliseerde artikelen vallen niet onder het herroepingsrecht en mogen niet geretourneerd worden. 
3.4 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Atelier de Gouden Vis het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

4. Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Atelier de Gouden Vis prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Atelier de Gouden Vis van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Atelier de Gouden Vis aangeboden betaalwijze. Atelier de Gouden Vis kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Atelier de Gouden Vis is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Atelier de Gouden Vis is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Atelier de Gouden Vis zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de koper in gebreke blijft, is Atelier de Gouden Vis gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

5. Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de koper niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de koper redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Atelier de Gouden Vis het aankoopbedrag binnen 14 dagen retourneren aan de koper.
5.2 Als afleveradres geldt het door de koper opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de koper opgegeven bezorgadres is Atelier de Gouden Vis niet aansprakelijk.
5.3 Aan de leveringsplicht van Atelier de Gouden Vis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier de Gouden Vis geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Atelier de Gouden Vis geleverde producten of diensten blijven eigendom van Atelier de Gouden Vis totdat de koper alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

7. Conformiteit en garanties
7.1 Atelier de Gouden Vis draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de koper Atelier de Gouden Vis daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Atelier de Gouden Viszal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Atelier de Gouden Vis. 
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.
7.4 Bij oneigenlijk gebruik, het uit elkaar halen, het aanpassen of het repareren door andere personen dan MmePomm vervalt de garantie.

8. Gegevensbeheer
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Atelier de Gouden Vis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier de Gouden Vis. Atelier de Gouden Vis houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

8.2 Atelier de Gouden Vis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


9. Reclames en aansprakelijkheid
9.1 De koper dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Atelier de Gouden Vis.
9.2 Atelier de Gouden Vis zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
9.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de koper Atelier de Gouden Vis daarvan schriftelijk dan wel via e-mail op de hoogte stellen en zal Atelier de Gouden Vis de klacht beoordelen en zo nodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

10. Overmacht
10.1 Atelier de Gouden Viskan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier de Gouden Vis gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.2 Atelier de Gouden Vis heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen dan wel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.  
10.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op elke overeenkomst tussen Atelier de Gouden Vis en de koper is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
11.2 Atelier de Gouden Vis en de koper zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.